Bài Tụng Kinh A Di Đà

Kinh A Di Đà là bạn dạng kinh cầu siêu phổ biến. Nội dung chính của bài xích kinh là mô tả vẻ đẹp của Tây Phương cực Lạc với pháp môn niệm Phật và để được vãng sinh. Thông thường, khiếp A Di Đà không số đông được tụng niệm hàng ngày mà còn tụng các vào Rằm tháng Giêng, Rằm mon 7, Rằm tháng 8. Dưới đó là nghi thức tụng kinh A Di Đà đầy đủ, đúng chuẩn nhất.

Bạn đang xem: Bài tụng kinh a di đà

*


1. NIỆM HƯƠNG

(Thắp đèn đốt hương trầm, đứng ngay ngắn lẹo tay ngang ngực thì thầm niệm theo nghi thức bên dưới đây.)

Tịnh pháp giới chân ngôn:

Án lam tóa ha.(3 lần) 

Tịnh tam nghiệp chân ngôn:

Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám.(3 lần)

(Chủ lễ thắp 3 cây hương, quỳ tức thì ngắn nâng hương lên ngang trán niệm bài bác Cúng hương thơm sau đây.)

2. CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT

Nguyện demo diệu hương thơm vân,

Biến mãn thập phương giới.

Cúng dường tốt nhất thiết Phật,

Tôn Pháp, chư tình nhân Tát,

Vô biên Thanh văn chúng,

Cập độc nhất vô nhị thiết thánh hiền.

Duyên khởi quang quẻ minh đài,

Xứng tánh tác Phật sự.

Phổ huân chư bọn chúng sanh,

Giai vạc Bồ-đề tâm,

Viễn ly chư vọng nghiệp,

Viên thành vô thượng đạo.

(Chủ lễ xá 3 xá rồi đọc bài xích Kỳ nguyện bên dưới đây.)

3. KỲ NGUYỆN

Tư thời đệ tử bọn chúng đẳng phúng tụng ghê chú, xưng tán hồng danh, tập test công đức, nguyện thập phương hay trú Tam bảo, Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Tiếp Dẫn Đạo Sư A-di-đà Phật… trường đoản cú bi gia hộ đệ tử…Pháp danh….. Phiền óc đoạn diệt, nghiệp

chướng tiêu trừ, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách. Phổ nguyện âm rất dương thới, hải yến hà thanh, pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo.

(Cắm hương ngay ngắn vào lư hương thơm rồi đứng thẳng lẹo tay niệm bài Tán Phật sau đây.)

4. TÁN PHẬT

Pháp vương vãi vô thượng tôn,

Tam giới vô luân thất.

Thiên nhân bỏ ra Đạo sư,

Tứ sanh đưa ra từ phụ.

Ư duy nhất niệm quy y,

Năng khử tam kỳ nghiệp.

Xưng dương nhược tán thán,

Ức kiếp mạc năng tận.

*

5. QUÁN TƯỞNG

Năng lễ sở lễ tánh không tịch,

Cảm ứng đạo giao nan tứ nghì.

Ngã demo đạo tràng như đế châu,

Thập phương chư Phật ảnh hiện trung.

Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Chí vai trung phong đảnh lễ: Nam-mô tận lỗi không trở nên pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn pháp, hiền thánh tăng thường xuyên trú Tam bảo.

Chí trọng tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo nhà Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sinh Di-lặc Tôn Phật, Đại trí Văn- thù-sư-lợi tình nhân Tát, Đại hạnh Phổ Hiền nhân tình Tát, Hộ Pháp Chư Tôn người yêu Tát, Linh tô Hội Thượng Phật người yêu Tát. (1 lạy)

Chí trung tâm đảnh lễ: Nam-mô Tây phương rất Lạc trái đất Đại từ Đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán cụ m tình nhân Tát, Đại gắng Chí người tình Tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương ý trung nhân Tát, tịnh tâm Đại Hải Chúng người yêu Tát.(1 lạy) 

(Từ đây ban đầu khai chuông mõ, đại bọn chúng đồng tụng.)

6. TÁN HƯƠNG

Lư mùi hương xạ nhiệt,

Pháp giới mông huân,

Chư Phật hải hội vớ diêu văn,

Tùy xứ kiết tường vân,

Thành ý phương ân,

Chư Phật hiện toàn thân.

Nam-mô hương thơm Vân Cái bồ Tát Ma-ha- tát. (3 lần)

*

7. CHÚ ĐẠI BI

Nam-mô Đại Bi Hội Thượng Phật bồ Tát. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ hang đại bi tâm đà-la-ni.

Nam tế bào hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước chén ra da, ý trung nhân đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án, tát bàn ra phân phát duệ, số đát na đát tỏa.

Nam tế bào tất kiết lật đỏa y mông, a rị da bà lô kiết đế, thất phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha nhân tình đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phát xà domain authority dế, ma ha vạc xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ vạc ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, vạc sa phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị vớ rị, tô rô sơn rô, tình nhân đề dạ người yêu đề dạ, bồ đà dạ người yêu đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị dung nhan ni na, bố dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Vớ đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. đưa kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Tía đà ma yết, tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lỵ chiến thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam mô a rị domain authority bà lô yết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.(3 lần)

8. KHAI gớm KỆ

Vô thượng thậm thâm huyền ảo pháp,

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,

Ngã kim kiến văn đắc lâu trì,

Nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa.

Nam-mô Liên Trì Hải Hội Phật bồ Tát.(3 lần)

9. A-DI-ĐÀ KINH

(Dao Tần Tam Tạng pháp sư Cưu-ma-la-thập dịch)

Như thị bửa văn: độc nhất thời, Phật trên Xá-vệ quốc, Kỳ thọ cung cấp Cô Độc viên, dữ đại tỳ-kheo tăng, thiên nhị bá ngũ thập nhân câu. Giai thị đại A-la-hán, chúng sở tri thức: Trưởng lão Xá-lợi-phất, Ma-ha Mục- kiền-liên, Ma-ha Ca-diếp, Ma-ha Ca-chiên- diên, Ma-ha Câu-hy-la, Ly-bà-đa, Châu-lỵ- bàn-đà-già, Nan-đà, A-nan-đà, La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, Tân-đầu-lô-phả-la-đọa, Ca-lưu-đà-di, Ma-ha Kiếp-tân-na, Bạc-câu- la, A-nậu-lâu-đà. Như thị đẳng chư đại đệ tử.

Tinh chư nhân tình Tát Ma-ha-tát: Văn-thù- sư-lỵ Pháp vương tử, A-dật-đa người yêu Tát, Càn- đà-ha-đề người yêu Tát, thường xuyên Tinh Tấn nhân tình Tát, dữ như thị đẳng chư đại ý trung nhân Tát, cập Thích- đề-hồn-nhân đẳng, vô lượng chư thiên đại chúng câu.

Nhĩ thời, Phật cáo Trưởng lão Xá-lợi- phất: Tùng thị Tây phương thừa thập vạn ức Phật độ, hữu quả đât danh viết cực Lạc. Kỳ độ hữu Phật, hiệu A-di-đà, kim lúc này thuyết pháp.

Xá-lợi-phất! Bỉ độ hà vậy danh vi rất Lạc? Kỳ quốc chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đản thọ chư lạc, nạm danh rất Lạc.

Hựu Xá-lợi-phất! rất Lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng mặt hàng thọ, giai thị tứ bảo châu táp vi nhiễu. Thị nỗ lực bỉ quốc danh vi cực Lạc.

Hựu Xá-lợi-phất! rất Lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, chén bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung. Trì để thuần dĩ kim sa ba địa. Tứ biên giai đạo, kim, ngân giữ ly, trộn lê, hiệp thành. Thượng hữu lâu các, diệc dĩ kim, ngân, lưu ly, trộn lê, xa cừ, xích châu, mã não, nhi nghiêm mức độ chi.

Trì trung liên hoa đại như xa luân, thanh sắc đẹp thanh quang, huỳnh sắc đẹp huỳnh quang, xích nhan sắc xích quang, bạch dung nhan bạch quang, vi diệu mùi hương khiết.

Xá-lợi-phất! cực Lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.

Hựu Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ thường xuyên tác thiên nhạc, huỳnh kim vi địa, trú dạ lục thời vũ thiên Mạn-đà-la hoa. Kỳ độ bọn chúng sanh, hay dĩ thanh đán, các dĩ y kích, thạnh bọn chúng diệu hoa, cúng dường tha phương thập vạn ức Phật. Tức dĩ thực thời hồn đáo bổn quốc, phạn thực khiếp hành.

Xá-lợi-phất! rất Lạc quốc độ chiến thắng như thị công đức trang nghiêm.

Phục thứ, Xá-lợi-phất! Bỉ quốc hay hữu chủng chủng kỳ diệu tạp sắc bỏ ra điểu: bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá-lỵ, ca- lăng-tần-già, cộng mạng đưa ra điểu.

Thị chư bọn chúng điểu trú dạ lục thời xuất hòa nhã âm. Kỳ âm diễn xướng Ngũ căn, Ngũ lực, Thất bồ-đề phần, bát thánh đạo phần, như thị đẳng pháp. Kỳ độ bọn chúng sanh văn thị âm dĩ, giai vớ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Xá-lợi-phất! Nhữ trang bị vị thử điểu thiệt thị tội báo sở sanh. Chính vì giả hà? Bỉ Phật quốc độ vô tam ác đạo.

Xá-lợi-phất! Kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thật? Thị chư bọn chúng điểu giai thị A-di-đà Phật dục linh pháp âm tuyên lưu, biến đổi sở tác.

Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ vi phong xuy hễ chư bảo sản phẩm thọ, cập bảo la võng, xuất huyền ảo âm, thí như bá thiên chủng nhạc đôi khi câu tác. Văn thị âm giả, thoải mái và tự nhiên giai sinh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi tâm.

Xá-lợi-phất! cực Lạc quốc độ chiến thắng như thị công đức trang nghiêm.

Xá-lợi-phất! Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà nạm hiệu A-di-đà?

Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quang-minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại. Thị chũm hiệu vi A-di-đà.

Hựu Xá-lợi-phất! Bỉ Phật thọ mạng cập kỳ nhân dân,vô lượng vô bờ a-tăng-kỳ kiếp. Nạm danh A-di-đà.

Xá-lợi-phất! A-di-đà Phật thành Phật dĩ lai, ư kim thập kiếp.

Hựu Xá-lợi-phất! Bỉ Phật hữu vô lượng vô hạn thanh văn đệ tử, giai A-la-hán, phi thị tốn số bỏ ra sở năng tri. Chư người thương Tát bọn chúng diệc phục như thị.

Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ thành công như thị công đức trang nghiêm.

Xem thêm: Canon 6D Không Kết Nối Được Với Máy Ảnh Canon Không Kết Nối Được Với Máy Tính

Hựu Xá-lợi-phất! cực Lạc quốc độ, chúng sanh sinh giả, giai thị A-bệ-bạc trí. Kỳ trung đa hữu độc nhất vô nhị sanh bổ xứ. Kỳ số thậm đa, phi thị tốn số, sở năng tri chi, đản khả dĩ vô lượng vô biên a-tăng-kỳ thuyết.

Xá-lợi-phất! chúng sanh văn giả, ưng đương phát nguyện, nguyện sinh bỉ quốc.

Sở dĩ trả hà? Đắc dữ như thị chư thượng thiện nhân câu hội duy nhất xứ.

Xá-lợi-phất! Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc.

Xá-lợi-phất! Nhược hữu thiện nam tử, thiện thanh nữ nhân văn thuyết A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược độc nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược

ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn. Kỳ nhân lâm mạng bình thường thời, A-di-đà Phật dữ chư thánh chúng lúc này kỳ tiền. Thị nhân phổ biến thời, trung ương bất điên đảo, tức đắc vãng sinh A-di-đà Phật rất Lạc quốc độ.

Xá-lợi-phất! vấp ngã kiến thị lợi cố thuyết demo ngôn. Nhược hữu chúng sanh văn thị thuyết giả, ưng đương phân phát nguyện sinh bỉ quốc độ.

Xá-lợi-phất! Như xẻ kim giả tán thán A-di-đà Phật, bất khả tứ nghị công đức chi lợi.

Đông phương diệc hữu A-súc-bệ Phật, Tu-di tướng Phật, Đại Tu-di Phật, Tu-di

Quang Phật, Diệu m Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, thay đổi phú tam thiên đại thiên ráng giới, thuyết thật thà ngôn: Nhữ đẳng bọn chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh.

Xá-lợi-phất! nam phương trái đất hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn quang đãng Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu-di-Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, đổi thay phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn: Nhữ đẳng bọn chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả bốn nghị công đức duy nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh.

Xá-lợi-phất! Tây phương cụ giới, hữu Vô Lượng lâu Phật, Vô Lượng tướng mạo Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo tướng Phật, Tịnh quang đãng Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, đổi thay phú tam thiên đại thiên vắt giới, thuyết thật thà ngôn:

Nhữ đẳng bọn chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả bốn nghị công đức tốt nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh.

Xá-lợi-phất! Bắc phương cố kỉnh giới, hữu Diệm Kiên Phật, về tối Thắng m Phật, Nan Trở Phật, Nhật sanh Phật, Võng Minh Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến chuyển phú tam thiên đại thiên gắng giới, thuyết thật thà ngôn: Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh.

Xá-lợi-phất! Hạ phương nuốm giới, hữu Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh quang đãng Phật, Đạt-ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, phát triển thành phú tam thiên đại thiên cố giới, thuyết thật thà ngôn: Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tứ nghị công đức độc nhất vô nhị thiết chư Phật sở hộ niệm kinh.

Xá-lợi-phất Thượng phương nhân loại hữu Phạm m Phật, Tú vương vãi Phật, hương Thượng Phật, hương thơm Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta-la lâu Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến tốt nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu-di đánh Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, biến hóa phú tam thiên đại thiên ráng giới, thuyết trung thực ngôn:

Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tứ nghị công đức tuyệt nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh.

Xá-lợi-phất! Ư nhữ ý vân hà? Hà cầm cố danh vi: duy nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh?

Xá-lợi-phất! Nhược hữu thiện phái mạnh tử, thiện phụ nữ nhân, văn thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện phái nam tử, thiện con gái nhân, giai vi độc nhất thiết chư Phật đưa ra sở hộ niệm, giai đắc bất thối gửi ư A-nậu-đa-la-tam-miệu Tam-bồ- đề. Thị cố gắng Xá-lợi-phất! Nhữ đẳng giai đương tín thọ bửa ngữ, cập chư Phật sở thuyết.

Xá-lợi-phất! Nhược hữu nhân dĩ vạc nguyện, kim phân phát nguyện, đương vạc nguyện, dục sanh A-di-đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc bất thối đưa ư A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, ư bỉ quốc độ nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh.

Thị cố Xá-lợi-phất! Chư thiện nam giới tử, thiện nàng nhân, nhược hữu tín giả, ưng đương vạc nguyện sinh bỉ quốc độ.

Xá-lợi-phất! Như bửa kim giả xưng tán chư Phật bất khả tư nghị công đức, bỉ chư Phật đẳng diệc xưng tán xẻ bất khả bốn nghị công đức, nhi tác thị ngôn: “Thích-ca Mâu-ni Phật năng vi thậm nan hy hữu đưa ra sự, năng ư Ta-bà quốc độ ngũ trược ác thế: kiếp trược, con kiến trược, phiền não trược, bọn chúng sanh trược, mạng trược trung, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, vị chư bọn chúng sanh thuyết thị tuyệt nhất thiết thế gian truân tín đưa ra pháp.”

Xá-lợi-phất! Đương tri bổ ư ngũ trược ác thế, hành test nan sự, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, vị độc nhất thiết thế gian thuyết test nan tín bỏ ra pháp, thị vi thậm nan!

Phật thuyết test thử kinh dĩ, Xá-lợi-phất cập chư tỳ-kheo, tốt nhất thiết rứa gian, thiên nhân, a-tu-la đẳng, văn Phật sở thuyết, hoan hỷ tín thọ, tác lễ nhi khứ.

*

10. PHẬT THUYẾT A-DI-ĐÀ ghê CHUNG

(Kinh văn đến đó là hết, phần nghi thức hoàn thành và hồi hướng người tụng có thể tùy chọn, hoặc thực hành thực tế theo như dưới đây.)

11. TÁN PHẬT

Tây phương giáo chủ,

Tịnh độ năng nhơn,

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh. Phân phát nguyện thệ hoằng thâm, Thượng phẩm thượng sanh, Đồng phó Bảo liên thành.

Nam tế bào Tây phương cực Lạc thế giới Đại từ bỏ Đại bi Tiếp dẫn Đạo sư A-di-đà Phật (3 lần)

12. CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

1.Chí trung khu đảnh lễ: nam Mô an dưỡng quốc, rất Lạc giới Di-đà Hải hội, Vô Lượng quang Như Lai.

2.Chí tâm đảnh lễ: nam Mô tĩnh dưỡng quốc, cực Lạc giới Di-đà Hải hội, Vô Biên quang Như Lai (1 lạy)

3.Chí trọng tâm đảnh lễ: nam giới Mô an dưỡng quốc, cực Lạc giới Di-đà Hải hội, Vô xấu hổ Quang Như Lai. (1 lạy)

4.Chí trọng điểm đảnh lễ: phái mạnh Mô tĩnh dưỡng quốc, cực Lạc giới Di-đà Hải hội, Vô Đối quang đãng Như Lai.(1 lạy)

5.Chí tâm đảnh lễ: nam Mô tĩnh dưỡng quốc, cực Lạc giới Di-đà Hải hội, Diệm Vương quang Như Lai.(1 lạy)

6.Chí trung ương đảnh lễ: nam giới Mô an dưỡng quốc, cực Lạc giới Di-đà Hải hội, Thanh Tịnh quang đãng Như Lai.( 1 lạy)

7.Chí trung khu đảnh lễ: nam giới Mô tĩnh dưỡng quốc, rất Lạc giới Di-đà Hải hội, Hoan hỷ Quang Như Lai.(1 lạy)

8.Chí trọng tâm đảnh lễ: phái nam Mô tĩnh dưỡng quốc, cực Lạc giới Di-đà Hải hội, Trí Huệ quang đãng Như Lai.(1 lạy)

9.Chí trung ương đảnh lễ: phái mạnh Mô tĩnh dưỡng quốc, cực Lạc giới Di-đà Hải hội, Nan tư Quang Như Lai.(1 lạy)

10.Chí chổ chính giữa đảnh lễ: phái mạnh Mô tĩnh dưỡng quốc, rất Lạc giới Di-đà Hải hội, Bất Đoạn quang quẻ Như Lai.(1 lạy)

11.Chí trọng điểm đảnh lễ: nam giới Mô tĩnh dưỡng quốc, rất Lạc giới Di-đà Hải hội, Vô Xưng quang quẻ Như Lai.(1 lạy)

12.Chí trọng điểm đảnh lễ: nam giới Mô tĩnh dưỡng quốc, rất Lạc giới Di-đà Hải hội, vô cùng Nhật Nguyệt quang đãng Như Lai.(1 lạy)

13. MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÂM KINH

Quán từ bỏ Tại tình nhân Tát hành thâm Bát- nhã ba-la-mật-đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ duy nhất thiết khổ ách.

Xá-lợi tử! dung nhan bất dị không, ko bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ. Tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá-lợi tử! Thị chư pháp ko tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh, diệc vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề-tát-đỏa y Bát- nhã ba-la-mật-đa cố, tâm vô tai quái ngại, vô quái hổ hang cố, vô hữu béo bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu giúp cánh Niết-bàn. Tam vậy chư Phật y Bát-nhã ba-la-mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề.

Cố tri Bát-nhã ba-la-mật-đa thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ tuyệt nhất thiết khổ, chân thực bất hư.

Cố thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết-đế, yết-đế, ba-la-yết-đế, ba-la-tăng- yết-đế, Bồ-đề tát-bà-ha. (3 lần)

14. VÃNG sinh QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN

Nam tế bào A-di-đa bà dạ, nhiều tha dà nhiều dạ, đa điệt dạ tha. A-di-rị-đô bà tỳ. A-di-rị-đa tất đam bà tỳ. A-di-rị-đa tỳ ca lan đế. A-di- rị-đa tỳ ca lan đa. Dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta-bà-ha. (3 lần)

*

15. TÁN PHẬT

A-di-đà Phật thân kim sắc, tướng tá hảo quang quẻ minh vô đẳng luân. Bạch hào uyển gửi ngũ Tu-di, Cám mục trừng thanh tứ đại hải. Quang quẻ trung hóa Phật rất nhiều ức, Hóa tình nhân Tát chúng diệc vô biên.

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

Nam mô Tây phương cực Lạc núm giới,

Đại từ, Đại bi Tiếp dẫn Đạo sư A-di-đà Phật.

Nam-mô A-di-đà Phật (108 lần)

Nam mô Đại Bi Quán vắt m nhân tình Tát (3 lần)

Nam tế bào Đại Lực Đại cố kỉnh Chí ý trung nhân Tát (3 lần)

Nam tế bào Đại Nguyện Địa Tạng vương vãi BồTát(3 lần)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng người thương Tát (3 lần)

16. SÁM THẬP PHƯƠNG

Thập phương tam vắt Phật,

A-di-đà đệ nhất. Cửu phẩm độ bọn chúng sanh,

Oai đức vô cùng cực. Bổ kim đại quy y,

Sám-hối tam nghiệp tội,

Phàm hữu chư phước thiện,

Chí chổ chính giữa dụng hồi hướng. Nguyện đồng niệm Phật nhân,

Cảm ứng tùy thời hiện, Lâm chung Tây phương cảnh,

Phân minh trên mục tiền. Loài kiến văn giai tinh tấn, Đồng sanh rất Lạc quốc. Con kiến Phật liễu sanh tử, Như Phật độ nhất thiết.

Vô biên phiền óc đoạn, Vô lượng pháp môn tu, Thệ nguyện độ bọn chúng sanh, Tổng giai thành Phật đạo.

Hư ko hữu tận, vấp ngã nguyện vô cùng.

Tình dữ vô tình,

Đồng viên chủng trí.

17. SÁM PHỔ HIỀN

Nhứt đưa lễ kính chư Phật, 

Nhị đưa xưng tán Như Lai, 

Tam đưa quảng tu cúng-dường, 

Tứ đưa sám ăn năn nghiệp chướng, 

Ngũ đưa tùy tin vui công-đức,

Lục trả thỉnh chuyển pháp luân,

Thất mang thỉnh Phật trụ thế,

Bát mang thường tùy học tập Phật, 

Cửu đưa hằng thuận chúng-sanh, 

Thập mang phổ giai hồi hướng.

Nam-mô Đại hạnh Phổ Hiền người tình Tát Ma-ha-tát (3 lần)

*

18. HỒI HƯỚNG

Phúng tởm công đức thù thắng hạnh, Vô biên thắng phước giai hồi hướng.

Phổ nguyện pháp giới chư bọn chúng sanh, Tốc vãng vô lượng quang đãng Phật sát. Nguyện tiêu tam chướng, trừ phiền não, Nguyện đắc trí huệ chân minh liễu.

Phổ nguyện tội chướng vớ tiêu trừ, gắng thế thường xuyên hành bồ Tát đạo.

Nguyện sanh Tây phương, tịnh thổ trung, Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu.

Hoa khai con kiến Phật ngộ vô sanh, Bất thối ý trung nhân Tát vi các bạn lữ.

Nguyện dĩ demo công đức,

Phổ cập ư tốt nhất thiết,

Ngã đẳng dữ chúng sanh,

Giai cùng thành Phật đạo.

19. TAM TỰ QUY Y

Tự quy Phật, đương nguyện bọn chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm (1 lạy).

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, xâm nhập Kinh tạng, trí tuệ như hải (1 lạy).

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, độc nhất thiết vô mắc cỡ (1 lạy).

Trên đó là nghi thức tụng ghê A Di Đà vừa đủ nhất. Để cập nhật nhanh chóng những kiến thức về phong thủy, phong tục Việt Nam, gia công ty hãy tải vận dụng Thăng Long Đạo cửa hàng về năng lượng điện thoại. Ngoại trừ ra, khi dùng ứng dụng này, gia nhà còn được sử dụng miễn phí những công cụ hữu ích như luận giải lá số chén bát tự/ Tử vi, coi ngày giỏi – xấu, xem tuổi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *