Đề kiểm tra 15 phút

Mời các bạn cùng tìm hiểu thêm Bộ đề đánh giá 15 phút môn tiếng Anh lớp 9 học tập kì 1 dành cho học sinh lớp 9 đã giúp chúng ta ôn tập lại kiến thức và kỹ năng đã học, có thời cơ đánh giá bán lại năng lực của bản thân mình trước kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn học tập tốt!


Tổng hòa hợp 10 đề khám nghiệm Chương 1 Đại số lớp 9

Đề soát sổ 1 máu môn chất hóa học lớp 9 bao gồm đáp án - Số 1

Đề thi học kỳ 1 môn Ngữ văn lớp 9


Đề bình chọn 15 phút môn giờ đồng hồ Anh lớp 9 học kì 1

ĐỀ SỐ 1

I. Chọn câu trả lời đúng độc nhất (3 điểm)

1. It"s very kind _______ you to help us. Thanks a lot.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút

A. For B. To C. With D. Of

2. The hospital building is divided _______ four sections.

A. In B. Into C. Khổng lồ D. About


3. Did he ______ live in the country when he was young?

A. Use to lớn B. Used khổng lồ C. Be used to D. Get used to

4. Tam wishes his father _______ here now khổng lồ help him.

A. Is B. Were C. Will be D. Would be

5. What a pity! Lan can`t come with us. We all wish she ______ be here.

A. Would B. Should C. Could D. Can

II. Trong những từ gạch ốp chân sau đây có một lỗi sai, tìm kiếm lỗi sai trong mỗi câu. (3 điểm)

1. She wishes he will stop making noise when she is working.

A. Wishes B. Will C. Making D.when

2. Tom uses khổng lồ wear glasses, but he doesn`t now.

A. Uses B. Glasses C. Doesn"t D.now

3. This book consists about three parts: introduction, development & conclusion.

A. This B. About C. Parts D. And

4. Mai & me would like to join the English speaking club.


A. Me B. Would C. To lớn D. Spend

5. During the game, the rain starting so we had to stop suddenly.

A. During B. Starting C. Had D. Suddenly

III. Viết thành câu trả chỉnh phụ thuộc vào các từ có sẵn. (4 điểm)

1. I/ wish/ I/ will become/ a singer.

2. I/ used to/ walk / school/ when/ I/ child.

3. She/ wish / she/ have/ a sister.

4. I/ wish/ I/ lớn be/ England.

5. The child/ wish/ today/ his birthday.

Đáp án

I. Lựa chọn câu vấn đáp đúng tốt nhất (3 điểm)

1. D

2. B

3. A

4. B

5. C

II. Trong những từ gạch ốp chân dưới đây có một lỗi sai, tra cứu lỗi sai trong những câu. (3 điểm)

1. B

2. A

3. B

4. A

5. B

III. Viết thành câu hoàn chỉnh dựa vào các từ bao gồm sẵn. (4 điểm)

1. I wish I would become a singer

2. I used to lớn walk to school when I was a child.

3. She wishes she had a sister.

4. I wish I were khổng lồ be England.

Xem thêm: Mua Báo Hoa Học Trò Số Mới Nhất 2022 Mới Nhất 2022, Mua Báo Hoa Học Trò Ở Đâu

5. The child wishes today was his birthday.

ĐỀ SỐ 2

I. Lựa chọn câu vấn đáp đúng nhất. (5 điểm)

1. My bicycle _________ last night.

A. Has been stolen

B. Was stolen

C. Stole

D. Is stolen

2. Have you ever ridden an elephant yet?- Yes, I’ve_______ridden it.


A. Already B. Yet C. Since D. For

3. We have lived in this town_______1999.

A. For B. Just C. Since D. In

4. Ao dai is the __________ dress of Vietnamese women.

A. Workable B. Fashionable C. Traditional D. Casual

5. His house_________into last night but nothing was taken.

A. Is break B. Was broken C. Were broken D. Broke

6. My brothers are very __________ wearing jeans.

A. Lượt thích B. Love C. Enjoy D. Fond of

7. Asian people love eating rice. Rice ________ in many parts of Asia.

A. Is grown B. Are grown C. Has grown D. Have grown

8. When ____________? In 1876.

A. Telephone was invented

B. Was telephone invented

C. Did telephone invented

D. Did telephone invent

II. Trong những từ gạch ốp chân sau đây có một lỗi sai, tra cứu lỗi sai trong mỗi câu. (5 điểm)

1. Five million bottle of champagne will be produced in France next year.

A. Bottle B. Champagne C. Will be produced D. Next

2. A new style of jeans have just been introduced in the USA.

A. New B. Have C. Introduced D. In

3. We have been friends since we are at university. Our friendship lasts long.

A. Have been B. Are C. At D. Long

4. Designers made difference styles of jeans to lớn match the fashions of the time.

A. Designers B. Difference C. Jeans D. Fashions


5. The picture has been paint by Trung for three years.

A. Has B. Been paint C. By D. For three years

6. When she is on holiday last summer, she went to lớn the beach every day.

A. Is B. On C. Went D. The beach

7. In the past, jeans wore mostly by working people.

A. In B. Wore C. Mostly D. By

8. A new kind of robots have been designed recently khổng lồ meet people"s need.

A. Robots B. Robots C. Have been designed D. Need

Đáp án

I. Lựa chọn câu vấn đáp đúng nhất. (5 điểm)

1. B

2. A

3. C

4. C

5. B

6. A

7. A

8. B

II. Trong các từ gạch chân tiếp sau đây có một lỗi sai, tìm kiếm lỗi sai trong mỗi câu. (5 điểm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *