SÁCH BÀI TẬP TOÁN LỚP 7 TẬP 2

Giải SBT Toán lớp 7 trang 23, 24 tập 2: Cộng, trừ đa thức đầy đủ hỗ trợ các em học viên củng cố kỹ năng và kiến thức và phát âm rõ cách thức giải các dạng bài bác tập trong sách bài tập

Giải sách bài bác tập Toán lớp 7 tập 2 trang 23, 24: Cộng, trừ đa thức bao gồm đáp án và giải đáp giải chi tiết tương ứng cùng với từng bài xích tập trong sách.

Bạn đang xem: Sách bài tập toán lớp 7 tập 2

Giải thuật bài tập SBT Toán 7 này sẽ giúp đỡ các em học viên ôn tập các dạng bài bác tập gồm trong sách giáo khoa. Tiếp sau đây mời những em cùng xem thêm lời giải chi tiết

Giải bài 29 trang 23 SBT Toán 7 Tập 2

Tìm nhiều thức A biết:

a, A + (x2 + y2) = 5x2 + 3y2 – xy

b, A – (xy + x2 – y2) = x2 + y2

Lời giải:

a, A + (x2 + y2) = 5x2 + 3y2 – xy

Suy ra: A = 5x2 + 3y2 – xy - (x2 + y2)

= 5x2 + 3y2 – xy - x2 - y2

= (5 – 1)x2 + (3 – 1)y2 – xy = 4x2 + 2y2 - xy

b, A – (xy + x2 – y2) = x2 + y2

Suy ra: A = (x2 + y2) + (xy + x2 – y2)

= (1 + 1)x2 + (1 – 1)y2 + xy = 2x2 + xy

Giải Toán 7 Tập 2 Bài 30 trang 23 SBT

Cho hai nhiều thức:

M = x2 – 2yz + z2

N = 3yz – z2 + 5x2

a, Tính M + N

b, Tính M – N; N – M

Lời giải:

a, M + N = (x2 – 2yz + z2) + (3yz – z2 + 5x2)

= x2 – 2yz + z2 + 3yz – z2 + 5x2

= (1 + 5)x2 + (-2 + 3)yz + (1 – 1)z2 = 6x2 + yz

b, M – N = (x2 – 2yz + z2) – (3yz – z2 + 5x2)

= x2 – 2yz + z2 - 3yz + z2 - 5x2

= (1 – 5)x2 – (2 + 3)yz + (1 + 1)z2 = -4x2 – 5yz + 2z2

N – M = (3yz – z2 + 5x2) – (x2 – 2yz + z2)

= 3yz – z2 + 5x2 - x2 + 2yz - z2

= (3 + 2)yz – (1 + 1)z2 + (5 – 1)x2 = 5yz – 2z2 + 4x2

Giải bài bác 31 trang 24 Sách bài xích tập Toán lớp 7 Tập 2

Tính tổng của hai nhiều thức sau:

a, 5x²y – 5xy² + xy với xy – x²y² + 5xy²

b, x² + y² + z² với x² – y² + z²

Lời giải:

a, (5x2y – 5xy2 + xy) + (xy – x2y2 + 5xy2)

= 5x2y – 5xy2 + xy + xy – x2y2 + 5xy2

= 5x2y – (5 – 5)xy2 + (1 + 1)xy – x2y2

= 5x2y + 2xy – x2y2

b, (x2 + y2 + z2) + (x2 – y2 + z2)

= x2 + y2 + z2 + x2 – y2 + z2

= (1 + 1)x2 + (1 – 1)y2 + (1 + 1)z2

= 2x2 + 2z2

Giải bài xích 32 Sách bài bác tập Toán 7 trang 24 Tập 2

Tính giá bán trị của các đa thức sau:

a, xy + x2y2 + x3y3 + ….. + x10y10 tại x = -1; y = 1

b, xyz + x2y2z2 + x3y3z3 + ….. + x10y10z10 tại x = 1; y = -1; z = -1

Lời giải:

a, Ta có: xy + x2y2 + x3y3 + …..

Xem thêm: Chương Trình Dọn Dẹp Máy Tính Tốt Nhất Năm 2021, Top 3 Phần Mềm Dọn Rác Máy Tính Tốt Nhất 2022

+ x10y10

= xy + (xy)2 + (xy)3 + ….. + (xy)10

Với x = -1 và y = 1 ta có: xy = -1.1 = -1

Thay vào đa thức:

-1 + (-1)2 + (-1)3 + ….. + (-1)10 = -1 + 1 + (-1) + 1 + … + (-1) + 1 = 0

b, Ta có: xyz + x2y2z2 + x3y3z3 + ….. + x10y10z10

= xyz + (xyz)2 + (xyz)3 + ….. + (xyz)10

Với x = 1; y = -1; z = - 1 ta có: xyz = 1.(-1).(-1) = 1

Thay vào đa thức: 1 + 12 + 13 + … + 110 = 10

Giải SBT Toán lớp 7 Tập 2 bài bác 33 trang 24

Tìm các cặp giá trị x, y để những đa thức sau dìm giá trị bằng 0:

a, 2x + y – 1

b, x – y – 3

Lời giải:

a, Ta có: 2x + y – 1 = 0 ⇔ 2x + y = 1

Có vô số cực hiếm của x cùng y nhằm biểu thức bên trên xảy ra

Các cặp giá chỉ trị bao gồm dạng (x ∈R, y = 1 – 2x)

Chẳng hạn: (x = 0; y = 1); (x = 1; y = -1)

b, Ta có: x – y – 3 = 0 ⇔ x – y = 3

Có vô số quý giá của x cùng y để biểu thức bên trên xảy ra

Các cặp giá chỉ trị bao gồm dạng (x ∈R, y = x – 3)

Chẳng hạn: (x = 0; y = -3); (x = 1; y = -2)

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để sở hữu Giải SBT Toán lớp 7 trang 23, 24 file word, pdf hoàn toàn miễn phí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *